dissabte, 31 d’octubre de 2015

Assemblea Nov-15
Ens agradaria que tots els pares i mares ens acompanyaren en l'assemblea que tindrà lloc dimecres que ve dia 4 de NOVEMBRE  de 2015 a les 18:00 h en primera convocatòria i 18:30 h. en segona convocatòria, en el MENJADOR , amb el següent


ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
 2. Nomenament de la Junta Directiva i els seus càrrecs
 3. Lectura i aprovació de l’informe de despeses del curs 2014-15 i pressupost 2015-2016
 4. Eleccions a Consell Escolar 2015
 5. Ajuda llibres. #Xarxallibres
 6. Precs i preguntes on tractarem tots els temes dels quals vulgueu parlar.

Tindrem jocs i entreteniment per als xiquets en el pati mentre dura l'assemblea. Necessitem que confirmeu els xiquets que vindran per a fer previsió. Indiqueu-ho posant ací un comentari, mitjançant correu electrònic ampajaume@gmail.com o en el Facebook del AMPA.


Us esperem
**********************************************************************
Nos gustaría que todos los padres y madres nos acompañarais en la asamablea que celebraremos el Miércoles 4 de Noviembre a las 18 h en primera convocatoria y 18:30 en segunda en el comedor. 
Tendremos el siguiente

ORDEN DEL DIA:

 1. Lectura i aprobación del acta anterior
 2. Nombramiento de la Junta Directiva y sus cargos.
 3. Lectura y aprobación del informe de gastos del curso 2014-15 y presupuestos 2015-2016
 4. Elecciones a Consell Escolar 2015
 5. Ayuda libros. #Xarxallibres
 6. Ruegos y preguntas donde trataremos todos los temas que queráis.

Tendremos juegos y entretenimiento para los niños en el patio mientras dura la asamblea. Necesitamos que confirméis la asistencia de vuestros hijos para hacer previsión. Podéis decirlo poniendo aquí un comentario, mandando un mensaje a ampajaume@gmail.com o en el Facebook del AMPA.

Os esperamos

dimarts, 27 d’octubre de 2015

Noticia XarxaLlibresHa eixit publicada hui en el DOGV la publicació de l'ordre sobre Xarxa Llibres.

La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes Província de València  (FAPA) 
 ens ha passat un resum que us copiem i peguem ací. També us enllacem a l'ordre la de Consellería Continuem en contacte amb Ajuntament, distribuïdora de llibres i amb tots vosaltres.


ORDEN 17/2015, de 26 de octubre por la cual se regulan las bases de las ayudas destinadas a los ayuntamientos para hacer efectivo el programa #XarxaLlibres


RESUM DE LA ORDRE  (FAPA)


L’Ordre especifica els criteris per als Ajuntament que vullguen adherir-se en el programa Xarxa Llibres i també especifica quin tipus de justificants s’han de presentar per a rebre els 200 € per participar en el programa.

Et fem una guía-resum de l’ordre en els punts més interessants.

Hui s’ha publicat al DOCV l’odre que regula les bases per a fer efectiu el programa de
gratuïtat dels llibres de text

Objectiu:
El programa estarà dirigit a la creació d’un banc de llibres, en cada localitat, per a l’alumnat escolaritzat en centres públics i centres privats concertats que cursen Ensenyament Obligatori o Formació Professional Bàsica a la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2015-2016.
Els llibres que formaran part del banc de llibres romandran, una vegada finalitzat el curs escolar, als centres on estiga escolaritzat l’alumnat durant aquest curs i formaran part del banc de llibres per a ser utilitzats per un altre alumnat els anys següents 

Quí tindrà dret a beneficiar-se del banc de llibres en els cursos posteriors?  El programa està dirigit a l’alumnat d’Educació Especial, Educació Obligatòria i Formació Professional Bàsica dels centres públics i centres privats concertats de la Comunitat Valenciana. 

Per a ser beneficiari dels bancs de llibres en els propers cursos, s’haurà de lliurar els llibres de text i altres materials curriculars (sempre en bon estat) al finalitzar este curs escolar. 

Quin tipus de material es finançaran?

- Llibres de text en format imprés.
- Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats.
- Material curricular destinat a ser utilitzar per l’alumnat, que duu a terme el
currículum que estableix la normativa vigent de la Comunitat Valenciana.

Quin import total rebré pels meus llibres? 

La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text i material curricular serà com a màxim de 200 euros que es distribuiràn en dues fases:

Primera Fase: L’ajuntament abonarà a cada alumne un total de 100 €, en concepte de compra de llibres de text o altres materials curriculars quan les mares/pares o tutors legals al presentar el justificant de compra. Si la despesa es menor de 100 euros, únicament s’abonarà la quantia pel valor justificat
Segona Fase: Al entregar els llibres en bon estat al finalitzar el curs, s’abonarà la quantia restant fins al màxim de 200 euros de l’ajuda total per cada alumne 

Quina documentació he de presentar? La documentació s’ha de presentar en l’Ajuntament on l’alumne està empadronat, independentment de que estiga matriculat en un centre d’altra localitatl. Si la compra es individual Justificants de compra o còpia confrontada de la factura per compres de llibres de text i altre material curricular per al curs corresponent. Este justificant ha de contindre com a mínim les següents dades:
- NIF/CIF del proveïdor,
- Núm. de factura
- Data
- Adreça
- Relació nominal dels productes adquirits
- Preu
Si la compra s’ha fet mitjançant un AMPA

Esta presentarà la factura o factures globals de la empresa proveïdora en tots els municipis on estiguen empadronats els seus socis. A més, l’AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat amb les següents dades: 
- Dades de l’alumne/a
- Import
- Relació de llibres adquirits
- Dades de la factura o factures globals en les quals estan inclosos (segons el
model que serà facilitat per l’Administració).

Com es constituirà el banc de llibres?

El banc de llibres i altres materials curriculars es crearà mitjançant la compra, per part dels ajuntaments o entitats locals menors, dels llibres als pares/mares o tutors legals de l’alumnat d’Educació Obligatòria i Formació Professional Bàsica, empadronat al municipi, que curse els estudis en centres públics i centres privats concertats de la Comunitat Valenciana Una vegada finalitzat el curs escolar corresponent, les mares i pares o tutors legals de l’alumnat lliuraran, al centre on l’alumnat curse els estudis, els llibres de text i altres materials curriculars, els quals formaran part del banc de llibres i podran ser utilitzats per altres alumnes en els cursos posteriors. Els llibres hauran d’estar en bon estat de conservació per al seu ús futur i no tindre senyals de deteriorament. Els llibres seran propietat de la Administració local que ha participat en este programa i seran custodiats i  gestionats pels centres educatius corresponents. 

dimecres, 21 d’octubre de 2015

Eleccions Consell escolar


El pròxim 26 de novembre es celebren eleccions a Consell Escolar. 


En concret es renoven 4 llocs dels representants dels pares/mares. 

Els pares/mares tenim 9 llocs en el Consell Escolar del nostre centre, 8 electes i 1 nomenat per l'AMPA. Dels 8 electes es renoven 4 cada dos anys. (Annexe taula de membres del Consell) 

És el màxim òrgan de gestió del col·legi en el qual estan present tots els membres de la comunitat educativa. A més de pares i mares estan presents, docents, personal no docent, alumnes i Ajuntament. 

A continuació veurem les funcions del Consell però cal subratllar que es tracta del lloc on els pares i mares mes poden exercir la seua participació en la gestió del col·legi. 

Cal destacar la importància que la participació dels pares té en la qualitat de l'educació dels fills. 

La participació de les famílies en l'educació és un dret bàsic en les societats democràtiques i a més la recerca disponible avala que les escoles i els professors més eficaços són aquells que col·laboren en gran manera amb les famílies. 
Aquesta participació es troba amb algun obstacle com la indiferència que mostra un gran nombre de pares i mares sobre aquesta qüestió. També és cert que els docents són mes receptius a fomentar la participació de les famílies en temes auxiliars o secundaris i no tant en qüestions docents de mes calat. 

Tenim la responsabilitat entre tots de participar en l'educació que volem per als nostres fills i en general de la nostra societat.
Atribucions


El Consell Escolar del centre tindrà les següents atribucions:

 a) Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del Claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent. 
b) Elaborar informes, a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb l'activitat del mateix. 
c) Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetlar perquè es realitze amb subjecció a l'establit en aquesta Llei i disposicions que la desenvolupen. 
d) Aprovar el reglament de règim interior del centre. 
e) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetlar per que aquestes s'atinguen a la normativa vigent. 
f) Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua liquidació. 
g) Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar. 
h) Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes. 
i) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de l'avaluació que del centre realitze l'Administració educativa. 
j) Ser informat de la proposta a l'Administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l'equip directiu. 
k) Proposar mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre. 
l) Qualssevol unes altres que li siguen atribuïdes per l'Administració educativa.

CALENDARI ORIENTATIU D’ACTUACIONS 


Alguns documents d'interès

Composició actual del Consell i membres a renovar